About Us

About our Services

PUBLIC TRANSPORT SERVICES – RESTRICTIONS EXPLAINED

 

 In partnership with ProBono.Org, CDH’s Pro Bono & Human Rights Practice will be rolling out a series of short, informative COVID-19 related videos aimed at vulnerable communities across the country. The videos intend to summarise and explain some of the prevailing COVID-19 national regulations and directives in a manner that is understandable and easily accessible. The first in this series of videos produced by CDH discusses the DIRECTIVES GOVERNING THE USE OF PUBLIC TRANSPORT UNDER LOCKDOWN LEVEL 4.

PLEASE NOTE: A new directive, effective from 22 May 2020, has done away with the time restrictions on the operating times of public transport discussed in the first part of this video. Under this new directive, the time restrictions discussed in this video no longer apply, and there are no longer time restrictions on the operation of public transport. Also note that as per this new directive there is no longer a time restriction on the use of public transport for food delivery services (and food delivery services are no longer limited to hot food delivery).

We will do our best to alert you to any further changes made to these directives while under LEVEL 4 by editing this caption as needed.

For further information on this video, please contact either Brigitta Mangale (Brigitta.Mangale@cdhlegal.com) or Jacquie Cassette (Jacquie.Cassette@cdhlegal.com).

 Uyacelwa uqaphele: Isiqondisi esisha, esisebenza kusukela ngomhla ka-22 Meyi 2020, sesiqedile imikhawulo yesikhathi sezikhathi zokusebenza kwezithuthi zomphakathi okuxoxwe ngazo engxenyeni yokuqala yale vidiyo. Ngaphansi kwalesi siqondisi esisha, imikhawulo yesikhathi esidingida ngayo kule vidiyo ayisasebenzi, futhi asisekho imikhawulo yesikhathi ekusebenzeni kwezithuthi zomphakathi. Futhi qaphela ukuthi njengawo wonke lo myalelo omusha akusekho umkhawulo wesikhathi sokusetshenziswa kwezithuthi zomphakathi ngezinsizakalo zokulethwa kokudla (nezinsizakalo zokulethwa kokudla azisavinjelwe ekulethweni kokudla okushisayo).

Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukukuqwashisa nganoma yiziphi ezinye izinguquko ezenziwayo kulezi zinkombandlela ngenkathi ingaphansi kwe-LEVEL 4 ngokuhlela leli gama-ncazo njengoba kudingeka.

 Tsebiso ya bohlokwa: Melao e metjha e qadileng ho sebetsa ka la 22 May 2020 e fetotse melao e neng e ama dinako tsa tshebetso tsa dipalangwang tsa setjhaba e hlalositsweng qalong ya kgatiso ena. Ka tlasa melao ena e metjha, dinako tsa tshebetso tse bontshitsweng ka tlasa kgatiso ena ha di sa dumelletswe, mme ha ho sana nako e behetsweng tshebetso ya dipalangwang tsa setjhaba. Hape hoya ka melao ena e metjha, ha ho sana nako e behetsweng dipalangwang tsa setjhaba tsa phepelo ya dijo (mme tshebeletso ya phepelo ya dijo ha e sa lekanyeditswe dijo tse tjhesang feela).

Re tle etsa ka matla ho le tsebisa ka diphetoho tse amang melao ena ka ho fetola molaetsa ona ha ho hlokahala ha ntse re le ka tlasa mokgahlelo wa bone wa thibelo ya ho tsamaya ha batho ka bolokollohi (LEVEL 4).

 Let asb: ‘n Nuwe voorskrif, met effek vanaf 22 Mei 2020, het weggedoen met die tydsbeperkings op die gebruik van publieke vervoer, soos bespreek in die eerste gedeelte van hierdie video. Onder die nuwe voorskrif geld die tydsbeperkings wat ons bespreek het, nie meer nie. Verder geld die tydsberkings rakende die aflewer van warm kos en ander produkte ook nie meer nie.

Ons sal ons bes doen om jou in kennis te stel van enige nuwe verwikkelinge deur die titel van hierdie video te verander soos nodig.

 Ngokomyalelo omtsha womhla ka 22 May 2020 amaxesha alawula izithuthi zika wonke wonke exesha le lock down aphelisiwe. Umntu angaha nanini na efuna ngebhasi okanye itaxi.

Nezithuthi ezihambisa ukutya zivumelekile abantu bazakwaziswa ngezinto ngezinto ezimane zitshintshwa apha kulevel 4. Abantu mababukele loo vedio kuthethwa ngayo.

Join Our Newsletter

Donate via GivenGain

Get In Touch

For more information on COVID-19 and government regulation: Click here